مهمترين هدف از نگهداري وپرورش گاو ماده ، توليد شير سالم وگوساله سالم است . در آمد حاصل از فروش شير توليدي ، هزينه هاي نگهداري وتغذيه گاو را تامين مي كند وآنچه كه بهره وسود اقتصادي دامدار به حساب مي آيد ،گوساله هايي است كه متولد مي شوند . به وي‍‍‍‍ژه اگر گوساله متولد شده ماده باشد ،براي داندار صرفه بيشتري دارد . زيرا آن گوساله مدتي بعد به ماده گاوي تبديل ميشود وبراي دامدار سود آور خواهد بود .