شوک ناشی از فشار بر روی قلب یکشنبه ۲۴ دی۱۳۹۱ 10:31
پاتوفیزیولوژی:

شوک مى‌تواند در اثر هر عاملى که قلب يا وريدهاى بزرگ را تحت فشار قرار دهد، از جمله تامپوناد پريکارد؛ تهويه با فشار مثبت؛ پنوموتوراکس فشارنده؛ اتساع شکم و تحت فشار قرار گرفتن وريد اجوف تحتانى و رانده شدن ديافراگم به‌سمت قفسهٔ سينه؛ و پارگى ديافراگم به‌همراه جابه‌جائى احشاء شکمى به داخل قفسه سينه، ايجاد گردد.
  تشخيص
در اين شرايط علائم شوک - يعنى هيپوتانسيون وضعيتي، پرفيوژن ضعيف جلدي، اليگوري، هيپوتانسيون، تغييرات وضعيت ذهنى يا علائم الکتروکارديوگرافيک ايسکمى ميوکارد - به‌همراه وريدهاى گردنى متسع وجود دارند. تنها وضعيت ديگرى که مى‌تواند چنين علائمى ايجاد نمايد، شوک کارديوژنيک است؛
انجام دم در بيمار نرموولميک، بدون فشردگى قلب، فشار دهليز راست را کاهش مى‌دهد که با مشاهدهٔ وريدهاى گردن تشخيص داده مى‌شود. کاهش فشار در اثر تعادل بين سه اثر مختلف ايجاد مى‌گردد: هنگامى که ريه‌ها از وريدهاى بزرگ خارج پريکارد دور مى‌شود، خون به ورود به دهليز راست و افزايش فشار داخل اين حفره تمايل پيدا مى‌کند. با دم عميق، ريه‌هاى کاملاً متسع شده، مويرگ‌هاى داخل آلوئولى را تحت فشار قرار داده، انقباض بطن راست را مشکل مى‌کنند، درنتيجه خون به داخل قلب راست پس زده، فشار دهليز راست افزايش مى‌يابد. ريه‌ها از پريکارد و حفرات قلب راست که جدار نازک دارند دور شده، فشار دهليز راست کاهش مى‌يابد. در شرايط طبيعي، اثر سوم غالب است.
در هرحال با وجود فشردگى قلب، اثرى که ريه‌ها هنگام دور شدن از قلب ايجاد مى‌کنند از بين مى‌رود. پريکارديوم در اين حالت مانند مانعى عمل کرده، اجازه نمى‌دهد کاهش فشار خارج از پريکارد به‌صورت تغييرات فشار وارد بر قلب منعکس گردد. در هرحال، تامپوناد موجب تغيير تأثير انجام دم بر وريدهاى بزرگ خارج پريکارد و عروق ريوى نمى‌گردد. نتيجهٔ نهائي، افزايش فشار دهليز راست و اتساع بيشتر وريدهاى گردن مى‌باشد (علامت کاسمال) که پاتوگنومونيک تامپوناد پريکارد است.
وجود اصطلاحاً نبض پارادوکس نيز مى‌تواند به تشخيص کمک کند. در بيمار نرموولميکى که دچار فشردگى قلب نمى‌باشد، تنفس عادى تأثير ناچيزى بر فشار خون سيستميک دارد. کاهش فشار سيستوليک بيش از (۱۰mmHg (Palsus paradoxus، به نفع تامپوناد پريکارد مى‌باشد با اتساع ريه‌ها جدار عروق ظرفيت‌پذير خارج آلوئولى از هِم باز شده، خون وارد اين شبکهٔ عروقى مى‌گردد. تجمع موقت خون در ريه باعث کاهش فشار دهليز چپ و کاهش کشش وارد بر ميوکارد دهليزى و انقباض مؤثر عروقى شده، در نهايت از ميزان خونى که وارد بطن چپ و حجم ضربه‌اى کاهش مى‌يابد. از طرف ديگر، هنگام دم عادي، به‌علت دور شدن ريه‌ها از قلب، فيبرهاى ميوکارد دهليزى بيشتر کشيده شده، حجم واردشده به بطن چپ و حجم ضربه‌اى آن افزايش مى‌يابد.
اين دو اثر متقابل معمولاً يکديگر را خنثى کرده، حجم ضربه‌اى - و هم‌چنين فشار خون - در هنگام دم و بازدم تقريباً ثابت باقى مى‌ماند. در هرحال اگر تامپوناد پريکارد وجود داشته باشد، با کشيده شدن خون به داخل عروق ريوى در هنگام دم، مقابله نشده، فشار خون مى‌تواند کاهش قابل توجهى پيدا کند.
تشخيص فشردگى قلب با مانيتورينگ بيمار در ICU توسط کاتتر Swan-Ganz، که با اندازه‌گيرى مستقيم، قادر به نشان دادن برون‌ده قلبى کم على‌رغم فشار پرشدگى بالا مى‌شد، تسهيل مى‌گردد. به‌علاوه مى‌توان از اين کاتتر براى مقايسهٔ فشار در دهليزهاى راست و چپ استفاده کرد. تحت شرايط طبيعي، فشار دهليز چپ حدود ۵mmHg بيش از دهليز راست مى‌باشد. در تامپوناد با تحت تأثير قرار گرفتن تمام عوامل مؤثر بر فشار دهليزها، اين دو فشار برابر مى‌شوند. اين يافته، به‌خصوص در بيمارى که تحت تهويهٔ مکانيکى قرار دارد، حساس است، ولى اختصاصى نمى‌باشد.
تهويه با فشار مثبت سه اثر بالقوه منفى با برون‌ده قلبى دارد:
۱. اتساع ريه‌ها وريدهاى اجوف را تحت فشار قرار داده، مانع پرشدن قلب راست مى‌گردد (برعکس، دم عادي، پرشدن را افزايش مى‌دهد)؛ ۲. با اتساع ريه‌ها، دهليزها و بطن راست که جدار ضعيفى دارند، تحت فشار قرار گرفته، کشش ميوکارد در انتهاى دياستول و درنهايت حجم‌هاى ضربه‌هاى کاهش مى‌يابند (بازهم برعکس دم عادي)؛ و ۳. اتساع ريه عروق داخل آلوئولى را تحت فشار قرار داده، از تخليهٔ بطن راست ممانعت مى‌کند. در موارد شديد، اين سه اثر مى‌توانند به‌خصوص در بيمار هيپولميک، به‌قدرى برون‌ده قلب را کاهش دهند که قادر به برآورده ساختن نيازهاى متابوليک نباشد.
  درمان
با انفوزيون مايع موقتاً مى‌توان بر تعدادى از آثار نامطلوب فشردگى قلب غالب شد، ولى علت شوک در چنين بيمارانى مکانيکى بوده، درمان قطعى شامل تصحيح اختلالات مکانيکى مى‌باشد.

نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

شوک هیپوولمیک یکشنبه ۲۴ دی۱۳۹۱ 10:24
پاتوفیزیولوژی:
در شوک خفيف تا متوسط، بدن با ديس‌شارژ اعصاب آدرنرژيک قلب و ترشح وازوپرسين و آنژيوتانسين که ونول‌ها و وريدهاى کوجک کل بدون و شريانچه‌هاى پوست، بافت چربى و همبند، استخوان، ماهيچه اسکلتي، روده‌ها، پانکراس، طحال و کبد (ولى نه مغز يا قلب) را منقبض مى‌کند، کاهش حجم را جبران مى‌نمايد. با انقباض ونول‌ەا خون موجود در آنها وارد قلب شده، حجم پايان دياستولى و برون‌ده قلبى را در حد طبيعى حفظ مى‌کند؛ انقباض انتخابى شريانچه‌ها نيز باعث انحراف خون از ارگان‌هاى نسبتاً مقاوم به ايسکمى و رسيدن آن به بافت‌هاى حساس مى‌گردد. در اين شرايط آلدوسترون نيز آزاد مى‌شود که به‌ همراه وازوپرسين باز جذب توبولى آب و سديم را تحريک کرده، دفع ترکيبات پلاسما از طريق ادرار را کاهش مى‌دهد.
تشخیص:
علائم زودرس شوک هيپوولميک عبارتند از هيپوتانسيون وضعيتي، انقباض عروق جلدي، تحريک غدد عرق، کلاپس رگ‌هاى گردن، تغليظ ادرار، اليگوري، و کاهش هماتوکريت با تجويز مايعات. اين علائم يا تظاهرات خود شوک مى‌باشند (مانند هيپوتانسيون وضعيتي، کلاپس وريدهاى گردن، و افت سريال هماتوکريت)، يا نشانگر پاسخ‌هاى جبران‌کننده به شوک هستند (مانند انقباض عروق جلدي، توليد عرق، تغليظ ادرار و اليگوري).


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

بیماریهای شایع کبوتر پنجشنبه ۲۱ دی۱۳۹۱ 10:22

نیوکاسل، مارک، آسم، عفونت استرپتوکوکی، بیماری های مایکوپلاسمایی، بیماری درد چشم، عفونت روده، اسهال، کوکسیدیوز، گرفتگی مجرای تخم گذاری، عفونت استافیلوکوکی، یبوست، تورم عفونی پیش معده، تنفس صدا دار، عفونت با باکتری ای کولای، سرماخوردگی، ورم جلدی 

نیوکاسل:

طبقه بندی عامل این بیماری :
خانواده ویروس :Paramyxo Viridae,Genus Rubula Virus 
دما : عامل این بیماری در مدت سی دقیقه در دمای شصت درجه سانتی گراد و در مدت زمان سه ساعت در پنجاه و شش درجه سانتی گراد غیر ٿعال میشود .

منبع:
http://vet.mihanblog.com


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

چهارشنبه ۱ شهریور۱۳۹۱ 12:23

اطلاعيه

جشنواره وبلاگ نويسي با موضوع دامپزشكي

جهت كسب اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه نمائيد.

سایت سازمان دامپزشکی کشور

نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

راهنمای نگهداری از مرغ عشق جمعه ۳۰ تیر۱۳۹۱ 22:59

اون چه رو که در ایران به غلط مرغ عشق می نامن در حقیقت Budgerigar پرنده بومی استرالیا (!) است که توسط شکارچی ها به نقاط مختلف جهان ارسال و تکثیر شدن. نوع وحشی اون کوچکتر از نوع اهلی است ولی عمر بیشتری نسب به اهلی داره.
مرغ عشق جزو خانواده طوطی ها طبقه بندی میشه و واسه همین یه جورهایی باهوشه و تا حدی میتونه برخی کلمات رو ادا کنه؛ اما مهمترین قسمتش اینه که میتونه دست آموز بشه و از دست انسان غذا بگیره یا در اتاق چرخ بزنه و وقتی گشنه اش شد به قفس برگرده.

 
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

دستگاه تولید مثل مرغ دوشنبه ۵ تیر۱۳۹۱ 17:49

تخمدان:
تخمدان سمت راست به حالت اوليه باقي مانده و تنها تخمدان سمت چپ فعال است . تخمدانها در حفره شكمي و نزديك كليه ها قرار دارند . تخمدان از بخش مياني و بخش بيروني تشيكل شده است . روي تخمدان فوليكولها قرار دارند و تعداد آنها در هر تخمدان حدود 3000 عدد است ولي در طول عمر مرغ آنها به تخم مرغ كامل تبديل نمي شوند . در حقيقت رابطه مستقيمي بين تعدا د فوليكلها و تعداد تخمهائي كه مرغ مي گذارد وجود ندارد . وزن هر فوليكول تا 10 روز قبل از پاره شدن يا تخمك اندازه حدود 100 ميلي گرم و قطر آن 4 تا 5 ميليمتر است . پس از اين مدت فوليكولها بسرعت رشد مي كنند و وزن آنها به 18 تا 20 گرم و قطر آنها به 40 ميلي متر مي رسد . 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

نقرس در طیور چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۱ 12:0

نقرس احشایی بیش از سی سال است که در ماكيان شناخته شده است. با توجه به جراحات قابل توجه مربوط به اين عارضه از نامهای مختلفي همچون نفریت توکسیک حاد، نقرس کلیوی، سنگ کلیه، نقرس تغذیه ای، نفروزیس و........ برای توصیف آن استفاده گرديده است.نقرس احشایی براحتی بوسیله ضایعات مشخص که با رسوب ذرات سفید گچی روی سطوح اندامهای مختلف داخلی مثل آبشامه قلبي قابل تشخیص است.

ضایعات نقرس:رسوب ذرات سفید گچی روی قلب، کبد و محوطه  شكمي

NEGRS-P2


نقرس در شرایطی ايجاد ميشود که کلیه در حدي دچار کاهش فعالیت مي شود كه اسید اوریک در خون ومایعات بدن تجمع پیدا کرده ومتعاقبا به صورت کریستالهای اورات کلسیم وسدیم دراعضای مختلف مثل کلیه و غشاء های سروزی کبد، قلب، کیسه های هوایی ومفاصل رسوب می کند.

کلیه های اسیب دیده دچار اتروفی یا تحليل لوب ها ‘ تشكيلسنگ در کلیه و مجراي ادراري گرديده وبافت کلیه متورم وسفید رنگ می شود.

دژنراسیون کلیه همراه  با مجراي ادراري متسع باقیمانده در طرف راست.هیپرتروفی جبرانی در لوب پایین در طرف چپ :

NEGRS-P1


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

مقدمه :
بیماریهایی که بطور طبیعی بین حیوانات و انسان منتقل می شوند از جمله تب مالت – سیاه زخم و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو – مشمه – طاعون – تب راجعه – آنفولانزای پرندگان – سارس – سالک – کالاآزار- بیماریهای انگلی و بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان نامیده می شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی از میان 1709 عامل بیماری زا 832 عامل از حیوانات به انسان منتقل می شوند. از میان 156 بیماری نو پدید شناخته شده در انسان 114 مورد آن از حیوانات به انسان منتقل می شود.
یکی از مشکلات اصلی و عمده بهداشتی کشور که سالهاست بصورت یک معضل منابع انسانی و مالی کشور را بخود اختصاص داده و هر چند گاه بصورت بحران جدی در استانهای مختلف و در قالب بیماریهای نوپدید و باز پدید خود را عیان می سازد بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان می باشد. از شیوع مجدد بیماریهایی نظیر لیشمانیوز جلدی ( سالک ) و توسعه کانونهای آن در کشور گرفته تا بحرانهای ناشی از بیماری تب و خونریزی دهنده کریمه – کنگو و خطر ورود تب دره ریفت و نیز آنفولانزای پرندگان و استقرار دیرپای بیماریهایی نظیر کیست هیداتیک – تب مالت و هاری که بدلیل پیچیدگی عوامل متعدد ایجاد کننده آنها بعنوان یک تهدید اساسی برای انسان مطرح شده و کنترل آنها به دخالت تمامی بخشهای مختلف توسعه نیاز خواهد داشت. بنابراین لزوم هوشیاری وآگاهی جامعه از خطرات ناشی از این بیماریها و راههای انتقال آنها و همچنین تبیین اهمیت تاثیر همکاریهای بخشهای مختلف توسعه در کنترل این بیماریها صد چندان نمود می یابد.

لیشمانیوز جلدی ( سالک ) :

سااک یک بیماری پوستی ( طولانی مدت و بدون درد و تب ) قابل انتقال بین انسان و تعدادی از حیوانات از جمله جوندگان ( مثل موش صحرایی ) و سگ میباشد.
عامل بیماری :
انگل بسیار کوچک تک سلولی به نام لیشمانیا می باشد که در زخمهای پوستی ناشی از این بیماری وجود دارد.
راههای انتقال :
سالک از طریق نیش پشه خاکی به انسان و حیوانات منتقل می شود. هنگام خونخواری پشه از زخمهای سالک در انسان – جوندگان یا سگ انگل به داخل بدن پشه خاکی وارد شده و با نیش پشه آلوده بیماری به انسان منتقل می شود.
پیشگیری :
درمان کامل بیماران – پوشاندن زخم سالک با گاز استریل – جلوگیری از گزش پشه خاکی با استفاده از لباس مناسب و نصب توری در و پنجره و خوابیدن زیر جزیان کولر و پنکه خودداری – خود داری از انباشتن هر گونه مواد زائد و کودهای حیوانی داخل یا خارج ازمنازل و جمع آوری و دفع صحیح زباله - مرمت و ترمیم حفره ها و شکاف دیوارها – تخریب و تسطیح اماکن مخروبه – مبارزه با جوندگان از طریق تسطیح پستی و بلندیها و لانه کوبی و طعمه گذاری معدوم ساختن سگهای ولگرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

پسورد یکشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۰ 15:13
با سلام خدمت دوستان عزیز

در صورتی که در دانلود کتابها با مشکل پسورد برخورد کردین از elib4vet.com به عنوان پسورد استفاده نمائید. 

با تشکر

جواد وطنخواه علمداری

نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

تبریک دوشنبه ۸ اسفند۱۳۹۰ 6:6

 دریافت جایزه اسکار اصغر فرهادی رو به همه هموطنان عزیزم در جای جای کشور عزیزمون و سرتاسر دنیا تبریک میگم. امیدوارم این شادی ها ادامه دار باشه.

نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

سخنی با دوستان یکشنبه ۷ اسفند۱۳۹۰ 16:41

با سلام خدمت همه دوستان و بازدید کنندگان وبلاگ

 

چند وقتی هست که میخواستم توضیحی در مورد مطالب وبلاگم خدمتتون عرض کنم اما نمیدونم وقتش نبود یا تنبلی میکردم. میخواستم خدمتتون عرض کنم تمام مطالب موجود در وبلاگ گرد آوری شده از وبلاگها و سایتهای دیگه هستند . بنده بیشتر سعی کردم مطالبی که بیشتر به نظر خودم مهم بودند رو در وبلاگم قرار بدم. تا اونجایی که برام مقدور بود سعی کردم مطالب رو با ذکر منبع و سایت یا وبلاگی که برداشت کردم قرار بدم. امیدوارم دوستانی که  از سایت یا وبلاگشون اسمی برده نشده بنده حقیر رو مورد عفو قرار بدن.

 

با تشکر جواد وطنخواه علمداری

نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |

بیماریهای قناری سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ 2:44

 

مقدمه

بطور کلی قناری ها نسبت به ساير پرندگان کمتر دچار بيماری می شوند . پرنده ای که جای مناسب داشته باشد و به خوبی تغذيه و نگهداری شود به ندرت نيازی به دارو و درمان پيدا خواهد کرد . در چنين شرايطی , قناری حتی در قفس نيز احساس رضايت خواهد کرد . مسلما به عنوان يک اصل کلی , پيشگيری بهتر از درمان می باشد ولی حتی با رعايت همه نکات بهداشتی , باز حوادث و بيماری ها اتفاق می افتند لذا بايد مراقب باشيد و با ديدن اولين علائم غير طبيعی به دکتر دامپزشک مراجعه نمائيد . لازم به يادآوري است که درمان بيماريها بايد توسط شخصی انجام گيرد که در اين زمينه تجربه کافی دارد چرا که برخی از مواقع مصرف داروهای اشتباه ويا مقدار نامناسب از داروهای موثر موجب عدم درمان يامسموميت دارويی پرنده خواهد شد . بدتر از اين حالتی است که شما بيماری را به صورت ناقص درمان کنيد و پرنده به ظاهر سالم شود ولی در عين حال عامل بيماری را به تناوب و يا بطور دائم از طريق ترشحات و يا مدفوعش درمحيط پخش کند و موجب بيمار شدن ساير پرندگان , حيوانات و حتی انسان گردد . نکته ديگر اينکه با مصرف نادرست داروهای مختلف امکان دارد که عامل بيمار نيز دارای مقاومت دارويی گشته و ديگر به هیچ آنتی بيوتيکی حساس نباشد و شما پرنده هايتان را ازدست بدهيد .


عفونت با باکتری ای کولای ( e.coli infection )

عامل اين بيماری اشرشياکولای است و بين بسياری از گونه های پرندگان مشترک بوده و باعث بيماری ميشود . برخی از انواع آن قدرت بيماريزايی شديدی دارند و ساير انواع آن در تحت شرايط خاص مانند همراه شدن با شاير بيماريهای ويروسی و باکتريايی و يا شرايط بد نگهداری همراه با استرس های زياد بيماريزا می گردند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری  | لینک ثابت |